Tên / Số / ký hiệu : QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ PHÓ, TỔ TRƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ PHÓ, TỔ TRƯỞNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày ban hành 01/09/2015
Loại văn bản Văn bản Trường
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hà
Xem : 3748 Tải về
Nội dung chi tiết

PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN DIỄN ĐỒNG                         Độc lập –Tự do- Hạnh phúc    
             Số_ ­­_ /QĐ - MNĐ                                          - - - - - - - - - - - - - - -         
                                                                         Diễn Đồng, ngày 01  tháng 9  năm 2015
 
 

QUYẾT ĐỊNH

 “V/v Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2015 - 2016”

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN DIỄN ĐỒNG

 
Căn cứ vào Điều 14 của Điều lệ trường mầm non được ban hành kèm theo (Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT  ngày  07  tháng 4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.
Theo đề nghị của bộ phận phụ trách chuyên môn nhà trường, xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
 

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1.   Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn tại trường MN Diễn Đồng– năm học 2015– 2016 bao gồm những ông bà có tên sau:
 
1. Bà: Đặng Hồng Sơn Giáo viên NT 24-36T TT  khối nhà trẻ
2. Bà: Trịnh Thị Lan Anh Giáo viên MG 4 tuổi TT Khối mẫu giáo
3. Bà: Tăng Thị Tư Giáo viên NT 24-36T Tổ phó - khối Nhà trẻ
4. Bà: Chu Thị Thu Hường Giáo viên MG 5 tuổi Tổ phó - khối mẫu giáo
 
Điều 2.   Các ông (bà) được bổ nhiệm được hưởng phụ cấp chức vụ theo qui định tại thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
-  Thời gian hưởng tính từ  tháng 9/2015 đến hết tháng 8/2016.
 
Điều 3.   Bộ phận phụ trách chuyên môn; bộ phận kế toán, tài vụ trường MN Diễn Đồng và các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
 
 
Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- PGD (b/c);
- Như điều 3;
- Lưu VT.
                                                                                                    Nguyễn Thị Hà